Boetebeding kan uitkomst bieden


Het komt met grote regelmaat voor dat een der partijen zich niet houdt aan de bepalingen zoals deze bij overeenkomst tussen beide partijen zijn vastgelegd. Dit leidt vaak tot ongemakken en frustraties, maar daarbij loopt de benadeelde partij ook vaak schade op. Deze schade kan gelegen zijn in het mislopen van rente omdat een partij niet tijdig tot betaling overgaat, onnodige werk dat u of uw personeel moet verrichten om betaling of nakoming te bewerkstelligen, of het moeten inschakelen van een juridisch dienstverlener om een partij tot betaling of nakoming te bewegen.

Deze schade kan in sommige gevallen te verwaarlozen zijn, maar vaak zal het de wens zijn om voor deze schade een vergoeding van uw wederpartij te verlangen. Het aantonen van deze schade kan echter de nodige problemen met zich meebrengen. Niet alleen kan het soms lastig zijn om aan te geven wat de precieze omvang is van de veroorzaakte schade, maar ook kan het aantonen van deze schade een struikelblok zijn waardoor het misschien niet loont de wederpartij in rechte op deze schade aan te spreken.

Een boetebeding kan in dergelijke gevallen uitkomst bieden en dient twee doelen. Enerzijds kan het worden aangewend als sanctie, bijvoorbeeld wanneer levering van uw goederen uitblijft. Daarnaast kan het dienen als schadevergoeding, bijvoorbeeld wanneer u door het uitblijven van deze levering alternatieve maatregelen heeft moeten treffen. Het opnemen van een boetebeding in een overeenkomst is daarom een veelgebruikt middel om uw wederpartij te stimuleren de bepalingen uit een overeenkomst op correcte wijze na te leven. Daarnaast is het zo dat wanneer deze bepalingen niet worden nageleefd een dergelijke boete automatisch zal worden verbeurd. Dit geeft u dus een effectief middel om het vergoeden van dergelijke schade af te dwingen.

Te mooi om waar te zijn?

In een dergelijk boetebeding kan in beginsel ieder bedrag worden opgenomen. Het boetebedrag kan dan ook hoog oplopen, waarna de wederpartij gemotiveerd zal zijn om te proberen onder een dergelijk beding uit te komen. Het uitgangspunt hierbij is dat het boetebeding onderdeel uitmaakt van de gesloten overeenkomst en het boetebedrag voldaan zal dienen te worden. De rechter heeft echter wel de mogelijkheid om op grond van artikel 6:94 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek de bedongen boete te matigen indien de ‘billijkheid dit klaarblijkelijk eist’. De rechter kan de boete echter nooit dusdanig verlagen dat het boetebedrag uitkomt op een bedrag dat lager is dan de dan de werkelijk veroorzaakte schade.

Afhankelijk van de ervaringen die u binnen uw onderneming heeft opgedaan kan het incorporeren van een dergelijk boetebeding in uw overeenkomsten of algemene voorwaarden van belang zijn. Het boetebeding kan namelijk de consequenties van ontstane problemen beperken, maar ook kan het toekomstige problemen voorkomen.   

 


>Terug naar nieuws